Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy, Oz sao cho ∠xOy = 50 0 , ∠xOz = 130 0 a) Tính số đo góc yOz b) Gọi Ot là phân giác góc yOz. Tính số đo góc xOt c) Vẽ Oh là tia đối của tia Oy. So sánh ∠xOz và ∠xOh

Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy, Oz sao cho ∠xOy = 500 , ∠xOz = 1300

a) Tính số đo góc yOz

b) Gọi Ot là phân giác góc yOz. Tính số đo góc xOt

c) Vẽ Oh là tia đối của tia Oy. So sánh ∠xOz và ∠xOh

P. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a)Hai tia Oy, Oz cùng thuộc nửa mặt phẳng chứa tia Ox và ∠xOy = 50 < ∠ xOz = 130 ⇒ Tia Oy nằ, giữa hai tia Ox, Oz nên: ∠xOy + ∠yOz = ∠xOz ⇒ ∠yOz = 130 - 50 = 80 b)Do đó Ot là tia phân giác ∠yOz nên: ∠yOt = ∠yOz = 40 Tia Oy nằm giữa hai tia Ox, Ot nên: ∠xOt = ∠xOy + ∠yOt = 50 + 40 = 90 c)Ta có: ∠xOy + ∠xOh = 180 (∠xOy và ∠xOh là hai góc kề bù) ⇒ ∠xOh = 180 - ∠xOy = 130 Vậy ∠xOy = ∠xOh ( = 130 )

Đề kiểm tra Toán 6 | Đề thi Toán 6

 

 

 

 

 

 

 

    a)Hai tia Oy, Oz cùng thuộc nửa mặt phẳng chứa tia Ox và

∠xOy = 50 < ∠ xOz = 130

⇒ Tia Oy nằ, giữa hai tia Ox, Oz nên: ∠xOy + ∠yOz = ∠xOz

⇒ ∠yOz = 130 - 50 = 80

b)Do đó Ot là tia phân giác ∠yOz nên: ∠yOt = ∠yOz = 40

Tia Oy nằm giữa hai tia Ox, Ot nên:

∠xOt = ∠xOy + ∠yOt = 50 + 40 = 90

c)Ta có: ∠xOy + ∠xOh = 180

(∠xOy và ∠xOh là hai góc kề bù)

⇒ ∠xOh = 180 - ∠xOy = 130

Vậy ∠xOy = ∠xOh ( = 130 )

1

Câu hỏi tương tự

Tính bằng cách hợp lí (nếu có thể):

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG