Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy, Oz sao cho ∠xOy=70o , ∠xOz=35o a) So sánh góc xOz và góc yOz b) Tia Oz có là phân giác góc xOy không? Vì sao? c) Vẽ Om là tia đối của tia Oz. So sánh ∠xOm và ∠yOm

Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy, Oz sao cho ∠xOy=70o , ∠xOz=35o

a) So sánh góc xOz và góc yOz

b) Tia Oz có là phân giác góc xOy không? Vì sao?

c) Vẽ Om là tia đối của tia Oz. So sánh ∠xOm và ∠yOm 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a) ∠xOz = ∠yOz =35 o b)Tia Oz là phân giác của góc xOy c) ∠xOm = ∠yOm.

 

Đề kiểm tra Toán 6 | Đề thi Toán 6
 a) ∠xOz = ∠yOz =35o

b)Tia Oz là phân giác của góc xOy

c) ∠xOm = ∠yOm. 

1

Câu hỏi tương tự

a) Tìm số tự nhiên nhỏ nhất khác 5 khi chia số đó cho 140; 700; 350 có cùng số dư là 5.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG