Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trên các tấm thẻ, mỗi thẻ được ghi một chữ số sau: 0; 1; 2; 3; 4; 5. Sắp xếp ngẫu nhiên 6 tầm thẻ đó thành một hàng ngang Tim xác suất để số xếp được là: 1 ) Số có 6 chữ số. 2) Sổ có 6 chữ số lẻ. 3) Số có 6 chữ số chia hết cho 3. 4) Số có 6 chữ số chia hết cho 5. 5) Số có 6 chữ số trong đó chữ số 1, 5 luôn đứng cạnh nhau.

Trên các tấm thẻ, mỗi thẻ được ghi một chữ số sau: 0; 1; 2; 3; 4; 5. Sắp xếp ngẫu nhiên 6 tầm thẻ đó thành một hàng ngang Tim xác suất để số xếp được là:

1 ) Số có 6 chữ số.

2) Sổ có 6 chữ số lẻ.

3) Số có 6 chữ số chia hết cho 3.

4) Số có 6 chữ số chia hết cho 5.

5) Số có 6 chữ số trong đó chữ số 1, 5 luôn đứng cạnh nhau.

R. Robo.Ctvx22

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1) Xác suất để xếp được số có 6 chữ số: P = 6 ! 6 ! − 5 ! ​ 2)Xác suất để xếp được số lẻ có 6 chữ số: P = 6 ! 2.4.4 ! ​ 3) Xác suất để xếp được số có 6 chữ số chia hết cho 3: P = 6 ! 6 ! − 5 ! ​ Vì tất cả các số có 6 chữ số khác nhau được thành lập từ các số trên đều có tổng các chữ số trên chia hết cho 3 nên chia hết cho 3. 4) Xác suất để xếp được số có 6 chữ số khác nhau chia hết cho 5 là: P = 6 ! 4.4 ! + 5.4 ! ​ = 6 ! 9.4 ! ​ 5) Xác suất để xếp được số có 6 chữ số khác nhau mà chữ số 1; 5 luôn đứng cạnh nhau: P = 6 ! ( 4 ! + 4.3.3 !) ​ (Nếu chọn chữ số 1 và 5 đứng ở vị trí đầu có 4! cách Nếu chọn chữ số 1 và 5 không đứng ở vị trí đầu có: 4.3.3! Đổi chỗ 1 và 5 cho nhau ta có (4!+4.3.3!).2 (cách)

1) Xác suất để xếp được số có 6 chữ số: 

2) Xác suất để xếp được số lẻ có 6 chữ số: 

3) Xác suất để xếp được số có 6 chữ số chia hết cho 3: 

Vì tất cả các số có 6 chữ số khác nhau được thành lập từ các số trên đều có tổng các chữ số trên chia hết cho 3 nên chia hết cho 3.

4) Xác suất để xếp được số có 6 chữ số khác nhau chia hết cho 5 là:

5) Xác suất để xếp được số có 6 chữ số khác nhau mà chữ số 1; 5 luôn đứng cạnh nhau:

(Nếu chọn chữ số 1 và 5 đứng ở vị trí đầu có 4! cách

Nếu chọn chữ số 1 và 5 không đứng ở vị trí đầu có: 4.3.3!

Đổi chỗ 1 và 5 cho nhau ta có (4!+ 4.3.3!).2 (cách)

1

Câu hỏi tương tự

Trong các số tự nhiên có 3 chữ số có bao nhiêu số mà các chữ số của nó tăng dần hoặc giảm dần.

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG