Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trên ba tia Ox, Oy, Oz vuông góc với nhau từng đôi, lần lượt lấy các điểm A, B, C sao cho OA= a, OB=b, OC= c Giả sử A cố định còn B,C thay đổi nhưng luôn luôn thỏa OA=OB+OC. Tính thể tích lớn nhất V max của khối tứ diện OABC

Trên ba tia Ox, Oy, Oz vuông góc với nhau từng đôi, lần lượt lấy các điểm A, B, C sao cho OA= a, OB=b, OC= c Giả sử A cố định còn B,C thay đổi nhưng luôn luôn thỏa OA=OB+OC. Tính thể tích lớn nhất Vmax của khối tứ diện OABC

  1. V subscript m a x end subscript equals a cubed over 6

  2. V subscript m a x end subscript equals a cubed over 8

  3. V subscript m a x end subscript equals a cubed over 24

  4. V subscript m a x end subscript equals a cubed over 32

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C. Từ giả thiết ta có a = b+c Do OA,OB,OC vuông góc từng đôi nên

ĐÁP ÁN C. V subscript m a x end subscript equals a cubed over 24 

Từ giả thiết ta có a = b+c 

Do OA,OB,OC vuông góc từng đôi nên

36

Câu hỏi tương tự

Cho hình lăng trụ tam giác đều ABC.A'B'C' có cạnh đáy bằng 2a , góc giữa hai đường thẳng AB' và BC' bằng 60. Tính thể tích V của khối lăng trụ đó

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG