Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trên bàn có 2 đống kẹo gồm 2010 và 2011 cây kẹo. 2 người cùng nhau bốc kẹo sao cho nếu chọn một đống bốc thì họ phải bốc số kẹo là ước của đống kia. Ai là người bốc viên kẹo cuối cùng thì người đó thắng.

Trên bàn có 2 đống kẹo gồm 2010 và 2011 cây kẹo. 2 người cùng nhau bốc kẹo sao cho nếu chọn một đống bốc thì họ phải bốc số kẹo là ước của đống kia. Ai là người bốc viên kẹo cuối cùng thì người đó thắng.

R. Roboctvx107

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ngườithứ nhất bốc 1 cây ở đống 2010 thì số kẹo 2 bên là một số lẻ. Do đó dù ngườithứ hai bốc thế nào đi nữa thì số kẹo 2 bên sẽ khác tính chẵn lẻ. Và ngườithứ nhất tiếp tục bốc 1 cây kẹo ở đống chẵn đưavề trạng thái (lẻ;lẻ). Nhưvậy sau khi ngườithứ nhất bốc thì sẽ không có đống nào hết cả. Do đó phải đến một thời điểm ngườithứ 2 bốc hết số kẹo ở một đống và ngườithứ nhất chỉ việc bốc số kẹo còn lại của đống còn lại là chiến thắng.

Người thứ nhất bốc 1 cây ở đống 2010 thì số kẹo 2 bên là một số lẻ. Do đó dù người thứ hai bốc thế nào đi nữa thì số kẹo 2 bên sẽ khác tính chẵn lẻ. Và người thứ nhất tiếp tục bốc 1 cây kẹo ở đống chẵn đưa về trạng thái (lẻ;lẻ). Như vậy sau khi người thứ nhất bốc thì sẽ không có đống nào hết cả. Do đó phải đến một thời điểm người thứ 2 bốc hết số kẹo ở một đống và người thứ nhất chỉ việc bốc số kẹo còn lại của đống còn lại là chiến thắng.

1

Câu hỏi tương tự

Chứng minh đẳng thức sau:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG