Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trộn 100 ml dung dịch gồm Ba(OH) 2 0,1M và NaOH 0,1M với 400 ml dung dịch gồm H 2 SO 4 0,0375M và HCl 0,0125M thu được dung dịch X. giá trị pH của dung dịch X là

Trộn 100 ml dung dịch gồm Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M với 400 ml dung dịch gồm H2SO4 0,0375M và HCl 0,0125M thu được dung dịch X. giá trị pH của dung dịch X là

  1. 7

  2. 2

  3. 1

  4. 6

R. Robo.Ctvx26

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án: B n OH - = 2. 0,1. 0,1 + 0,1. 0,1 = 0,03 n H + = 0,0375. 2. 0,4 + 0,0125. 0,4 = 0,035 ⇒ H + dư; n dư = 0,035 - 0,03 = 0,005 mol [H + ] = 0,005 : (0,1 + 0,4) = 0,01 ⇒ pH = 2

Đáp án: B

nOH- = 2. 0,1. 0,1 + 0,1. 0,1 = 0,03

nH+ = 0,0375. 2. 0,4 + 0,0125. 0,4 = 0,035

 H+ dư; n = 0,035 - 0,03 = 0,005 mol

[H+] = 0,005 : (0,1 + 0,4) = 0,01 pH = 2

8

Câu hỏi tương tự

Trong dung dịch chứa các muối Na 2 SO 4 " src="https://img-question-vn.ruangguru.com/aC0FZeex10xFxNx_VHf0_sx4LjiWyOzdipuWDeTAuUn9d5270yDz83jC8SJwCUXX1u31L5TzS5JsQw71fGo9yx-Ruy6aho1aTt8_TggPSsAJzEariKN...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG