Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trục đối xứng của đồ thị hàm số y = x − 1 ​ + 3 − x ​ là đường thẳng nào trong các đường thẳng có phương trình dưới đây?

Trục đối xứng của đồ thị hàm số là đường thẳng nào trong các đường thẳng có phương trình dưới đây?

R. Roboctvx77

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Xéthàm số y = x − 1 ​ + 3 − x ​ . Tập xác định [1 ; 3]. - Điều kiện cần. Gọi A=(1 ; 0), B=(3 ; 0), I= ( α , 0 ) . Đường thẳng ( Δ ) : x = α là trục đối xứng của đồ thị y = x − 1 ​ + 3 − x ​ thì ( Δ ) là trung trực của đoạn thẳng ABsuy ra Ilà trung điểm của ABnên α = 2 1 + 3 ​ = 2 . - Điều kiện đủ. Thực hiện phép tịnh tiến hệ trục toạđộ theo vectơ O I = ( 2 ; 0 ) : { x = 2 + X y = Y ​ , X x ​ − 1 1 1 3 ​ Trong hệ trục mới hàm số ytrở thành Y = f ( X ) = 1 + X ​ + 1 − X ​ . Đó là hàm số có tập xác định (đối xứng) là [-1 ; 1]. Dễ thấy ∀ X ∈ [ − 1 ; 1 ] , luôn có f ( − X ) = f ( X ) = 1 + X ​ + 1 − X ​ Từ (1), (2) suy ra f(X)là hàm số chẵn, bởithế X=0hay x=2là trục đối xứngcủa đồ thị đã cho.

Xét hàm số . Tập xác định [1 ; 3].

- Điều kiện cần. Gọi A=(1 ; 0), B=(3 ; 0), I=.

Đường thẳng là trục đối xứng của đồ thị thì  là trung trực của đoạn thẳng AB suy ra I là trung điểm của AB nên .

- Điều kiện đủ. Thực hiện phép tịnh tiến hệ trục toạ độ theo vectơ

Trong hệ trục mới hàm số y trở thành .

Đó là hàm số có tập xác định (đối xứng) là [-1 ; 1].

Dễ thấy , luôn có

Từ (1), (2) suy ra f(X) là hàm số chẵn, bởi thế X=0 hay x=2 là trục đối xứng của đồ thị đã cho.

1

Câu hỏi tương tự

C h o h a ˋ m s o ^ ˊ y = f ( x ) = x 3 + a x 2 + b x + c ( a , b , c ∈ R ) . B i e ^ ˊ t h a ˋ m s o ^ ˊ c o ˊ hai đ i ể m c ự c t r ị l a ˋ x = 1 , x = 2 v a ˋ f ( 0 ) = 1. G i a ˊ t r ị c ủ a bi ể ...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG