Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trừ các phân thức:

Trừ các phân thức: 

a. space fraction numerator 2 x over denominator x minus 4 end fraction minus fraction numerator 5 x minus 2 over denominator x squared minus 16 end fraction b. space fraction numerator 2 x plus 8 over denominator x squared minus 4 x plus 4 end fraction minus fraction numerator 7 over denominator x minus 2 end fraction c. space x minus fraction numerator x y over denominator x plus y end fraction minus fraction numerator x cubed over denominator x squared minus y squared end fraction 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Tìm mẫu thức chung Quy đồng mẫu thức các phân thức Thực hiện phép tính Lời giải chi tiết:

Phương pháp giải:

Tìm mẫu thức chung

Quy đồng mẫu thức các phân thức

Thực hiện phép tính

Lời giải chi tiết: 

1

Câu hỏi tương tự

Chứng minh rằng:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG