Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trục các căn thức sau: 3 − 3 ​ 12 ​

Trục các căn thức sau:

R. Roboteacher89

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

3 − 3 ​ 12 ​ = ( 3 − 3 ​ ) ( 3 + 3 ​ ) 12 ( 3 + 3 ​ ) ​ = 9 − 3 12 ( 3 + 3 ​ ) ​ = 6 12 ( 3 + 3 ​ ) ​ = 2 ( 3 + 3 ​ ) = 6 + 2 3 ​

1

Câu hỏi tương tự

Cho biểu thức:

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG