Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tinh a , b of cho ham s б́ f ( x ) = x 2 a ​ + x b ​ + 2 thả mãn các điều kiện f ( 2 1 ​ ) = − 4 ∫ 2 1 ​ 1 ​ f ( x ) d z = 2 − 3 in 2

Tinh a,b  of cho ham sб́  thả mãn các điều kiện 

 

R. Roboctvx97

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có f ′ ( x ) = x 3 − 2 a ​ − x 2 b ​ Tính Từ (1) và (2) ta có hpt Giải ra ta được a=1 và b=-3

Ta có  table attributes columnalign right end attributes row blank cell blank rightwards double arrow blank straight f to the power of straight apostrophe open parentheses 1 half close parentheses equals negative 16 straight a minus 4 text end text straight b equals negative 4 end cell row blank cell blank left right double arrow blank 4 straight a plus straight b equals 1 end cell end table

Tính open integral subscript 1 superscript 1   f left parenthesis x right parenthesis d x minus integral subscript i superscript a   times b over x plus 2 close parentheses d x

table attributes columnalign right end attributes row blank cell blank equals open open vertical bar i over x plus b ln close vertical bar x vertical line plus 2 x vertical line close vertical bar subscript ? superscript 1 end cell row blank cell blank equals a left parenthesis 1 minus 2 right parenthesis plus b ln invisible function application 2 plus 2 open parentheses 1 minus 1 half close parentheses end cell row blank cell blank equals a plus b ln invisible function application 2 plus 1 equals 2 minus 3 ln invisible function application 2 end cell end table

Từ (1) và (2) ta có hpt open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell 4 a plus b equals 1 end cell row cell a plus b ln invisible function application 2 plus 1 equals 2 minus 3 ln invisible function application 2 end cell end table close

Giải ra ta được a=1 và b=-3

 

4

Câu hỏi tương tự

Tính tích phân

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG