Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tinh: I = ∫ 0 π /2 ​ 13 − 7 sin x − cos 2 x cos x d x ​

Tinh: 

V. Gia

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt . I = ∫ 0 π /2 ​ s i n 2 x − 7 s i n x + 12 c o s x d x ​ = ∫ 0 1 ​ t 2 − 7 t + 12 d t ​ = ∫ 0 1 ​ ( t − 3 ) ( t − 4 ) d t ​ = ∫ 0 1 ​ ( t − 4 1 ​ − t − 3 1 ​ ) d t = ln ∣ t − 3 t − 4 ​ ∣ 0 1 ​ = ln 8 9 ​ ​

 Đặt t equals sin x not stretchy rightwards double arrow d t equals cos x d x comma x equals 0 not stretchy rightwards double arrow t equals 0 comma x equals pi over 2 not stretchy rightwards double arrow t equals 1.  

1

Câu hỏi tương tự

Nếu ∫ 2 4 ​ f ( x ) d x = 0 thì ∫ 2 4 ​ [ f ( x ) + 2 x ] d x bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG