Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tim x biết: ( x − 2 ) ( 5 x − 1 ) − 5 x ( x − 3 ) = 5

Tim x biết:  

R. Roboteacher73

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

( x − 2 ) ( 5 x − 1 ) − 5 x ( x − 3 ) = 5 ⇔ 5 x 2 − 10 x − x + 2 − 5 x 2 + 15 x = 5 ⇔ 4 x + 2 = 5 ⇔ 4 x = 3 ⇔ x = 4 3 ​

8

Câu hỏi tương tự

Tìm x biết: x 2 − 2 x + 1 = 25

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG