Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tim A và B sao cho với mọi x ≠2 và x ≠3 , ta có: x 2 − 5 x + 6 3 x − 7 ​ = x − 2 A ​ + x − 3 B ​ Từ đó tính tích phân ∫ 4 5 ​ + 3 m u x 2 − 5 x + 6 3 x − 7 ​ d x

Tim A và B sao cho với mọi x≠2 và x≠3, ta có: 

Từ đó tính tích phân 

R. Roboctvx97

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Tìm A v à B v ớ i x ≠2 v à x ≠3 để x 2 − 5 x + 6 3 x − 7 ​ = x − 2 A ​ + x − 3 B ​ ⇔ x 2 − 5 x + 6 3 x − 7 ​ = x 2 − 5 x + 6 − 2 A ( x − 3 ) + B ( x − 2 ) ​ ⇔ 3 x − 7 = A ( x − 3 ) + B ( x − 2 ) = ( A + B ) x − ( 3 A + 2 B ) Suy ra Giải hệ này ta được A=1 và B=2 Khi đó

Tìm A  và B  vi x≠2  và x≠3  để

Suy ra open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell A plus B equals 3 end cell row cell 3 A plus 2 B equals 7 end cell end table close

Giải hệ này ta được A=1 và B=2

Khi đó table attributes columnalign right end attributes row I cell blank equals stretchy integral subscript 4 superscript 5     fraction numerator 3 x minus 7 over denominator x squared minus 5 x plus 6 end fraction d x equals stretchy integral subscript 4 superscript 5     fraction numerator 1 over denominator x minus 2 end fraction d x plus stretchy integral subscript 4 superscript 5     fraction numerator 2 over denominator x minus 3 end fraction d x end cell row blank cell blank equals open left parenthesis ln invisible function application vertical line x minus 2 vertical line plus 2 ln ∣ x minus 31 right parenthesis close vertical bar subscript 4 superscript 5 end cell row blank cell blank equals left parenthesis ln invisible function application 3 minus ln invisible function application 2 right parenthesis plus 2 left parenthesis ln invisible function application 2 minus ln invisible function application 1 right parenthesis end cell row blank cell blank equals ln invisible function application 3 over 2 plus ln invisible function application 4 equals ln invisible function application 6 end cell end table 

1

Câu hỏi tương tự

Tính tích phân I = ∫ 1 3 ​ x 3 + 3 x d x ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG