Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tiếp tuyến tại điểm cực tiểu của đồ thị hàm số y = 3 1 ​ x 3 − 3 x 2 + 5 x − 1

Tiếp tuyến tại điểm cực tiểu của đồ thị hàm số 

  1. Có hệ số góc bằng 

  2. Song song với trục hoành

  3. Song song với đường thẳng 

  4. Có hệ số góc dương

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Hàm số y = 3 1 ​ x 3 − 3 x 2 + 5 x − 1 TXĐ: D = R y ′ = x 2 − 6 x + 5 y ′ = 0 ⇔ x 2 − 6 x + 5 = 0 ⇔ [ x 1 ​ = 1 x 2 ​ = 5 ​ x 1 ​ = 1 ⇒ y 1 ​ = 3 4 ​ ; x 2 ​ = 5 ⇒ y 2 ​ = − 3 28 ​ x → − ∞ lim ​ y = − ∞ ; x → + ∞ lim ​ = + ∞ Bảng biến thiên: Từ bảng biến thiên suy ra điểm cực tiểu của đồ thị hàm số là ( 5 ; − 3 28 ​ ) Ta có y ′ ( 5 ) = 0 ⇒ tiếp tuyến tại điểm cực tiểu của đồ thị hàm số có phương trình là: y = y ′ ( 5 ) ( x − 5 ) + y ( 5 ) ⇒ y = − 3 28 ​ Vậy tiếp tuyến là đường thẳng song song với trục hoành

Chọn B

Hàm số 

TXĐ: 

Bảng biến thiên:

Từ bảng biến thiên suy ra điểm cực tiểu của đồ thị hàm số là 

Ta có tiếp tuyến tại điểm cực tiểu của đồ thị hàm số có phương trình là:

Vậy tiếp tuyến là đường thẳng song song với trục hoành

9

Câu hỏi tương tự

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho parabol ( P ) : y 2 = 16 x , đường thẳng △ : x = m . Tìm m để △ cắt (P) tại hai điểm A, B sao cho tam giác OAB đều.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG