Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = x 3 + x − 3 tại điểm M ( 0 ; − 3 ) có phương trình là

Tiếp tuyến của đồ thị hàm số  tại điểm  có phương trình là
 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Ta có f ′ ( x ) = 3 x 2 + 1 ⇒ f ′ ( 0 ) = 1 Vậy phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = x 3 + x − 3 tại điểm M ( 0 ; − 3 ) là: y = x − 3

Chọn C

Ta có 

Vậy phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số  tại điểm  là: 

1

Câu hỏi tương tự

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC cân tại A. Gọi D là trung điểm của AB, I ( 3 11 ​ ; 3 5 ​ ) , E ( 3 13 ​ ; 3 5 ​ ) lần lượt là tâm đường tròn ngoại tiếp, trọng tâm tam giác ACD. Đường thẳn...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG