Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = 3 x 3 ​ − 2 x 2 + 3 x + 1 song song với đường thẳng y = 3 x + 1 có phương trình là

Tiếp tuyến của đồ thị hàm số  song song với đường thẳng  có phương trình là

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: y ′ = x 2 − 4 x + 3 . Gọi M ( x 0 ​ ; y 0 ​ ) là điểm thuộc đồ thị hàm số đã cho với y 0 ​ = 3 x 0 3 ​ ​ − 2 x 0 2 ​ + 3 x 0 ​ + 1 . Do tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại M ( x 0 ​ ; y 0 ​ ) song song với đường thẳng y = 3 x + 1 nên ta có: y ′ ( x 0 ​ ) = 3 ⇔ x 0 2 ​ − 4 x 0 ​ + 3 = 3 ⇔ [ x 0 ​ = 0 ⇒ y 0 ​ = 1 x 0 ​ = 4 ⇒ y 0 ​ = 3 7 ​ ​ - Tại điểm M ( 0 ; 1 ) phương trình tiếp tuyến là: y − 1 = 3 ( x − 0 ) ⇔ y = 3 x + 1 . - Tại điểm M ( 4 ; 3 7 ​ ) phương trình tiếp tuyến là: y − 3 7 ​ = 3 ( x − 4 ) ⇔ y = 3 x − 3 29 ​ . Vậy tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = 3 x 3 ​ − 2 x 2 + 3 x + 1 song song với đường thẳng y = 3 x + 1 có phương trình là y = 3 x − 3 29 ​

Ta có: .
Gọi  là điểm thuộc đồ thị hàm số đã cho với .
Do tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại  song song với đường thẳng  nên ta có:

- Tại điểm  phương trình tiếp tuyến là: .
- Tại điểm  phương trình tiếp tuyến là: .
Vậy tiếp tuyến của đồ thị hàm số  song song với đường thẳng  có phương trình là 

1

Câu hỏi tương tự

Giảiphương trình sau: e s i n ( x − 4 π ​ ) = tan x

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG