Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính 8 7 ​ + 1 − 4 3 ​

Tính 

R. Roboteacher76

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

8 7 ​ + 1 − 4 3 ​ = 8 7 ​ + 8 8 ​ − 8 6 ​ = 8 9 ​

1

Câu hỏi tương tự

Cho hai phân số: b a ​ = d c ​ . Chứng minh rằng b a + b ​ = d c + d ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG