Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính 8 7 ​ + 1 − 4 3 ​

Tính 

R. Roboteacher76

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

8 7 ​ + 1 − 4 3 ​ = 8 7 ​ + 8 8 ​ − 8 6 ​ = 8 9 ​

1

Câu hỏi tương tự

Tính: 157 − 141 ​ . 59 23 ​ − 157 141 ​ . 59 36 ​ + − 157 16 ​

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG