Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính đạo hàm của hàm số sau: y = 3 x 2 − 4 x + 5 ​

Tính đạo hàm của hàm số sau: 

R. Roboteacher38

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

y = 3 x 2 − 4 x + 5 ​ y ′ = ( 3 x 2 − 4 x + 5 ​ ) ′ = 2 3 x 2 − 4 x + 5 ​ ( 3 x 2 − 4 x + 5 ) ′ ​ = 2 3 x 2 − 4 x + 5 ​ 6 x − 4 ​ = 3 x 2 − 4 x + 5 ​ 3 x − 2 ​

1

Câu hỏi tương tự

Đạo hàm của hàm số f ( x ) = x 2 − 5 x ​ bằng biểu thức nào sau đây?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG