Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tất cả các giá trị của tham số msao cho đường thẳng y = 2 m − 1 cắt đồ thị hàm số y = ∣ x ∣ 3 − 3 ∣ x ∣ + 1 tại 4 điểm phân biệt

Tìm tất cả các giá trị của tham số m sao cho đường thẳng  cắt đồ thị hàm số  tại 4 điểm phân biệt

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đồ thị hàm số y = x 3 − 3 x + 1 là đồ thị bên dưới Từ đồ thị hàm số y = x 3 − 3 x + 1 suy ra đồ thị hàm số y = ∣ x ∣ 3 − 3 ∣ x ∣ + 1 là đồ thị bên dưới Dựa vào đồ thị hàm số y = ∣ x ∣ 3 − 3 ∣ x ∣ + 1 và đồ thị hàm số y = 2 m − 1 Ta có: đường thẳng y = 2 m − 1 cắt đồ thị hàm số y = ∣ x ∣ 3 − 3 ∣ x ∣ + 1 tại 4 điểm phân biệt ⇔ − 1 < 2 m − 1 < 1 ⇔ 0 < m < 1

Đồ thị hàm số  là đồ thị bên dưới

Từ đồ thị hàm số  suy ra đồ thị hàm số  là đồ thị bên dưới

Dựa vào đồ thị hàm số  và đồ thị hàm số

Ta có: đường thẳng  cắt đồ thị hàm số  tại 4 điểm phân biệt

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) có đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên. Hàm số f ( x ) đạt cực đại tại điểm nào sau đây ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG