Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm các số a,b,c ∈ Q biết a 2 + b 2 + c 2 = ab+bc+ac và a+b+c = 2019.

Tìm các số a,b,c ∈ Q biết a2 + b2 + c2 = ab+bc+ac và a+b+c = 2019.

P. Trần

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Theo giả thiết, ta có: a 2 + b 2 + c 2 = ab + bc + ac 2(a 2 + b 2 + c 2 ) = 2(ab + bc + ac) 2a 2 + 2b 2 + 2c 2 = 2ab + 2bc + 2ac 2a 2 + 2b 2 + 2c 2 - 2ab - 2bc - 2ac = 0 a 2 -2ab + b 2 + a 2 - 2ac + c 2 + b 2 - 2bc + c 2 = 0 (a - b) 2 + (a - c) 2 + (b - c) 2 = 0

Theo giả thiết, ta có:

a2 + b2 + c2 = ab + bc + ac

2(a2 + b2 + c2) = 2(ab + bc + ac)

2a2 + 2b2 + 2c2 = 2ab + 2bc + 2ac

2a2 + 2b2 + 2c2 - 2ab - 2bc - 2ac = 0

a2 -2ab + b2 + a2 - 2ac + c2 + b2 - 2bc + c2 = 0

(a - b)2 + (a - c)2 + (b - c)2 = 0

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 8 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1)

7

Câu hỏi tương tự

Tích của đơn thức x và đa thức (1 – x) là: A. 1 – 2x B. x – x 2 C. x 2 – x D. x 2 + x

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG