Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y = x − 1 2 x − 3 ​ là

Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số  là
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án B Vì x → 1 + lim ​ f ( x ) = + ∞ ; x → 1 − lim ​ f ( x ) = − ∞ ⇒ đường thẳng x = 1 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

Đáp án B

Vì  đường thẳng x = 1 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình: a . x + 1 ​ − 1 = x − x + 8 ​ ​ b . x 4 − 13 x + 36 = 0

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG