Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Thu gọn các đa thức sau tìm bậc rồi tính giá trị các đa thức tại x=2 y =-2 A = ( − 5 x 2 y + 3 x y 2 + 7 ) − ( − 6 x 2 y + 4 x y 2 − 5 ) = x 2 y − x y 2 + 12

Thu gọn các đa thức sau tìm bậc rồi tính giá trị các đa thức tại x=2 y =-2

R. Roboteacher9

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A = ( − 5 x 2 y + 3 x y 2 + 7 ) − ( − 6 x 2 y + 4 x y 2 − 5 ) = x 2 y − x y 2 + 12 Với x=2,y =-2 ta có : A = 2 2 . ( − 2 ) − 2. ( − 2 ) 2 + 12 = − 4

Với x=2,y =-2 ta có : 

1

Câu hỏi tương tự

Với x = − 5 1 ​ ; y = − 2 1 ​ . Giá trị của biểu thức A = 4 x ( x − 4 y ) − 4 y ( y − 5 x ) là:

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG