Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Theo bài ra ta có lực tổng hợp F = F 1 ​ ​ + F 2 ​ ​ và độ lớn của hai lựcthành phần F 1 ​ + F 2 ​ = 50 3 ​ ( N ) và góc giữa lực tổng hợp F và F 1 ​ ​ bằng8 =30°. Độ lớn của hợp lực F và góc giữa F 1 ​ ​ với F 2 ​ ​ bằng bao nhiêu?

Theo bài ra ta có lực tổng hợp và độ lớn của hai lực thành phần và góc giữa lực tổng hợp bằng 8 =30°. Độ lớn của hợp lực và góc giữa  với bằng bao nhiêu?

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

2

Câu hỏi tương tự

Hợp lực của 2 lực F 1 ​ ​ ( F 1 ​ = 10 N ) và F 2 ​ ​ là lực (F= 20N) và F hợp với F 1 ​ ​ một góc 60°. Lực F 2 ​ ​ hợp với F 1 ​ ​ một gốc bao nhiêu?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG