Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

The people ....... live next door keep having all-night parties. A. which B. who C. whom D. whose

The people ....... live next door keep having all-night parties.

A. which

B. who

C. whom

D. whose

  1. which

  2. who

  3. whom

  4. whose

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng B. who

Đáp án đúng B. who

3

Câu hỏi tương tự

We think that Mother’s Day should be celebrated ................ A. nation B. nationality C. nation wide D. nationhood

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG