Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Thảy ba con súc sắc đồng chất, cùng kích thước. Gọi A là biến cố ba mặt không giống nhau (không cùng một số nút). Tính ∣ Ω ∣ v a ˋ ∣ Ω M ​ ∣

Thảy ba con súc sắc đồng chất, cùng kích thước. Gọi A là biến cố ba mặt không giống nhau (không cùng một số nút). Tính 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tổng của tất cả các số tự nhiên có năm chữ số khác nhau được thành lập từ các chữ số là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG