Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Thị xã có hai đội xe taxi, đội A có 6 xe, đội B có 7 xe. Trong các số dưới đây, số nào ghi số cách mà bạn có thể lựa chọn một chiếc xe taxi để gọi?

Thị xã có hai đội xe taxi, đội A có 6 xe, đội B có 7 xe. Trong các số dưới đây, số nào ghi số cách mà bạn có thể lựa chọn một chiếc xe taxi để gọi?

  1. 6;

  2. 7 ;

  3. 13 ;

  4. 1.

R. Roboctvx77

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Nếu gọi các xe ta-xi của đội A, nhàbạn có 6 cách để lựa chọn. Nếu gọi các xe của đội B, nhà bạn có 7 cách để lựa chọn. Vậy nhà bạn có 7+6=13 cách gọi một chiếc xe ta-xi cho mình.

Nếu gọi các xe ta-xi của đội A, nhà bạn có 6 cách để lựa chọn. Nếu gọi các xe của đội B, nhà bạn có 7 cách để lựa chọn. Vậy nhà bạn có 7+6=13 cách gọi một chiếc xe ta-xi cho mình.

1

Câu hỏi tương tự

Gọi klà số các số chã̃n gồm 5 chữ số đôi một khác nhau được tạo thành từ 6 chữ số 1,2,3,4,5,6. Trong các số dưới đây, số nào ghi giá trị của k?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG