Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Thể tích V của khối lăng trụ có diện tích đáy B và chiều cao h là:

Thể tích V của khối lăng trụ có diện tích đáy B và chiều cao h là:

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Khối lăng trụ có diện tích đáy B và chiều cao h có thể tích là: V = B h

Chọn C

Khối lăng trụ có diện tích đáy B và chiều cao h có thể tích là:

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' có A B = a 3 ​ , AD = AA' = a, O là giao điểm của AC và BD. Thể tích khối chóp OA'B'C'D' là x, thể tích khối chóp OBB'C' là y. Giá trị x + y là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG