Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Thể tích V của khối cầu có đường kính 6 cm là

Thể tích V của khối cầu có đường kính 6 cm là

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Thể tích V của khối cầu có đường kính 6 cm là: 3 4 ​ π R 3 = 3 4 ​ . π . 3 3 = 36 π ( cm 3 )

Chọn D

Thể tích V của khối cầu có đường kính 6 cm là:

1

Câu hỏi tương tự

Cho tứ diện đều S.ABC có cạnh bằng a. M là một điểm bất kì bên trong tứ diện. Tổng khoảng cách từ M tới các mặt của khối tứ diện là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG