Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Thể tích khối lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh bằng a là:

Thể tích khối lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh bằng a là:

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Xét khối lăng trụ tam giác đều A BC . A ′ B ′ C ′ . Khi đó thể tích là V = S △ A BC ​ . A A ′ = 4 a 2 3 ​ ​ ⋅ a = 4 a 3 3 ​ ​

Chọn A

Xét khối lăng trụ tam giác đều   Khi đó thể tích là 

1

Câu hỏi tương tự

Cho một mảnh vườn hình chữ nhật A BC D có chiều rộng là 2 m chiều dài gấp ba chiều rộng. Người ta chia mảnh vườn bằng cách dùng hai đường parabol, mỗi parabol có đỉnh là trung điểm của một cạnh dài và...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG