Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Thể tích khối lăng trụ có diện tích đáy bằng a 2 và chiều cao bằng 3a là

Thể tích khối lăng trụ có diện tích đáy bằng  và chiều cao bằng 3a là

R. Roboctvx131

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Thể tích khối lăng trụ đã cho là V = B . h = a 2 .3 a = 3 a 3

Chọn B
Thể tích khối lăng trụ đã cho là 

1

Câu hỏi tương tự

Khối lăng trụ tam giác ABC.A'B'C' có thể tích bằng66cm 3 .Tính thể tích khối tứ diện A'.ABC.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG