Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Thể tích khối chóp có chiều cao h = 2 a và diện tích đáy B = 6 a 2 bằng:

Thể tích khối chóp có chiều cao  và diện tích đáy  bằng:

R. Roboteacher29

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

V = 3 1 ​ . h . B = 3 1 ​ .2 a .6 a 2 = 4 a 3

15

Câu hỏi tương tự

Thể tích khối chóp có đáy là hình vuông cạnh a và chiều cao bằng 2a là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG