Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Thể tích của khối tròn xoay do hình phẳng ( H ) giới hạn bởi các đường y = cos x 5 ​ ​ , y = 0 , x = 0 , x = 3 π ​ quay quanh trục Ox tạo thành là :

Thể tích của khối tròn xoay do hình phẳng () giới hạn bởi các đường quay quanh trục Ox tạo thành là :

  1. ;

  2. ;

  3. ,

  4. .

R. Roboctvx77

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Áp dụng công thức tính thể tích V r ​ = π ∫ a h ​ y 2 d x , theo đó thể tích cần tìm là : V x ​ = π ∫ 0 3 ​ cos 2 x 5 d x ​ = 3 π ∫ 0 3 ​ ( tan x ) ′ d x = 5 π ( tan x ) ∣ 0 π ​ = 5 π 3 ​ . Vậy V x ​ = 5 π 3 ​ (đvtt).

Áp dụng công thức tính thể tích , theo đó

thể tích cần tìm là : .

Vậy (đvtt).

1

Câu hỏi tương tự

Thể tích của khối tròn xoay do hình phẳng (A) giới hạn bởi các đường cong ( ∅ ) : y = x 3 , đường thẳng ( Δ ) : y = x quay quanh trục O y tạo thành là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG