Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Thể tích của khối tròn xoay do hình phẳng (A) giới hạn bởi các đường cong ( ∅ ) : y = x 3 , đường thẳng ( Δ ) : y = x quay quanh trục O y tạo thành là:

Thể tích của khối tròn xoay do hình phẳng (A) giới hạn bởi các đường cong : , đường thẳng quay quanh trục tạo thành là:

R. Roboctvx77

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương trình hoành độ giao điểm của (Ø) : y = x 3 và đường thẳng ( Δ ) : y = x là x 3 = x ⇔ x ( x 2 − 1 ) ⇔ x = 0 , x = ± 1 . Thay vào phương trình của ( Δ ) có tung độ các giao điểm là y = 0 , y = ± 1 Ta có y = x 3 ⇔ x = 3 y ​ ⇒ x 2 = y 3 2 ​ . Áp dụng công thức V y ​ = π ∫ c d ​ [ g ( y ) ] 2 d y , và do gốc toạ độ O là tâm đối xứng của ( A ) suy ra thể tích vật thể do hình phẳng ( A ) quay quanh trục O y tạothành là : V y ​ = 2 π ∫ 0 1 ​ y 3 2 ​ d y = 5 6 π ​ ⋅ y 3 5 ​ ∣ ∣ ​ 0 1 ​ = 5 6 π ​ . Vậy V y ​ = 5 6 π ​ (dvtt)

Phương trình hoành độ giao điểm của (Ø) : và đường thẳng .

Thay vào phương trình của có tung độ các giao điểm là

Ta có .

Áp dụng công thức , và do gốc toạ độ là tâm đối xứng của suy ra thể tích vật thể do hình phẳng quay quanh trục tạo thành là . Vậy (dvtt)

1

Câu hỏi tương tự

Trong các số dưới đây, số nào ghi giá trị của ∫ 0 1 ​ x e x d x ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG