Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Thể tích của khối tròn xoay do hình phẳng (A) giới hạn bởi cácđường y = x 3 ​ , y = 0 , x = 1 , x = 3 quay quanh trục Ox tạo thành là:

Thể tích của khối tròn xoay do hình phẳng (A) giới hạn bởi các đường quay quanh trục Ox tạo thành là:

  1. ;

  2. ;

  3. ;

  4. .

R. Roboctvx77

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Áp dụng công thức tính thể tích V x ​ = π ∫ a b ​ y 2 d x ta có thể tích cần tìm là V 1 ​ = π ∫ 1 1 ​ x 2 9 ​ d x = x 9 π ​ ∣ ∣ ​ 3 1 ​ = 9 π ( 1 − 3 1 ​ ) = 6 π . Vậy V = 6 π .(dvtt)

Áp dụng công thức tính thể tích ta có thể tích cần tìm là

 

 

1

Câu hỏi tương tự

Biết rằng hàm số y = 3 1 ​ x 3 − ( m + 2 ) x 2 + 4 m x + 1 nghịch biến trên ( x 1 ​ ; x 2 ​ ) và đồng biến trên các khoảng còn lại của tập xác định. Nếu ∣ x 1 ​ − x 2 ​ ∣ = 2 thì giá trịmlà:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG