Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Th ể t í ch c ủ a kh ố i n ó n c ó chi ề u cao b ằ ng 2 a 3 ​ ​ v à b á n k í nh đườ ng tr ò n đá y b ằ ng 2 a ​

Th tích ca khi nón có chiu cao bng  và bán kính đường tròn đáy bng

R. Robo.Ctvx30

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ch ọ n B Th ể t í ch kh ố i n ó n l à :

Chn B

Th tích khi nón làV equals 1 third pi open parentheses a over 2 close parentheses squared fraction numerator a square root of 3 over denominator 2 end fraction equals fraction numerator square root of 3 pi a cubed over denominator 24 end fraction

1

Câu hỏi tương tự

Một khối nón có thể tích bằng . Nếu giữ nguyên chiều cao và tăng bán kính của mặt đáy lên hai lần thì thể tích khối nón mới thu được là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG