Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Thể tích của khối lăng trụ tam giác đều ABC.A'B'C'có cạnh đáy bằng a, cạnh bên gấp hai lần cạnh đáy

Thể tích của khối lăng trụ tam giác đều ABC.A'B'C' có cạnh đáy bằng a, cạnh bên gấp hai lần cạnh đáy

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Khối lăng trụ tam giác đều ABC.A'B'C' là khối lăng trụ đứng, cạnh bên có độ dài là: 2a Thể tích của khối lăng trụ tam giác đềuABC.A'B'C' là: V = A A ′ . S △ A BC ​ = 2 a . 4 a 2 3 ​ ​ = 2 a 3 3 ​ ​

Khối lăng trụ tam giác đều ABC.A'B'C' là khối lăng trụ đứng, cạnh bên có độ dài là: 2a 

Thể tích của khối lăng trụ tam giác đều ABC.A'B'C' là:

1

Câu hỏi tương tự

Cho khối chóp S.ABC có A B = A C = a , BC = 2 a ​ , S A = a 3 ​ , S A B = S A C = 3 0 0 . Tính thể tích khối chóp S.ABC.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG