Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Thể tích của khối hộp chữ nhật có kích thước 1,2,3 là:

Thể tích của khối hộp chữ nhật có kích thước 1,2,3 là:

  1. 3

  2. 1

  3. 2

  4. 6

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Thể tích của khối hộp chữ nhật đã cho là: V = 1.2.3 = 6

Chọn D

Thể tích của khối hộp chữ nhật đã cho là:

1

Câu hỏi tương tự

Cho khối tứ diện ABCD. Nếu A B = a ; A C = b ; A D = c . Gọi M là trung điểm của BC thì:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG