Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Thể tích của khối chóp có diện tích đáy là 12m 2 và chiều cao 5m là

Thể tích của khối chóp có diện tích đáy là 12m2 và chiều cao 5m là

R. Robo.Ctvx33

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ta có V = 3 1 ​ S đ a ˊ y ​ . h = 3 1 ​ ∗ 12 ∗ 5 = 20 m 3 chọn đáp án A

ta có

chọn đáp án A

71

Câu hỏi tương tự

Có bao nhiêu số nguyên x sao cho tồn tại số thực y thỏa mãn

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG