Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Thể tích của khối cầu (S) có bán kính R = 2 3 ​ ​

Thể tích của khối cầu (S) có bán kính 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Ta có: thể tích khối cầu: V = 3 4 ​ π R 3 = 3 4 ​ π ( 2 3 ​ ​ ) 3 = 2 3 ​ π ​

Chọn D

Ta có: thể tích khối cầu:

1

Câu hỏi tương tự

Một mặt cầu có bán kính bằng . Tính diện tích mặt cầu đó:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG