Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Thể tích của khối cầu bán kính R bằng

Thể tích của khối cầu bán kính R bằng

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Công thức tính thể tích khối cầu có bán kính R là 3 4 ​ π R 3

Công thức tính thể tích khối cầu có bán kính R là 
 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm m để phương trình 4 − x ​ + x + 5 ​ = m có nghiệm duy nhất.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG