Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Thành lập từ các chữ số 0,1,2,3,4,5,6 . Số các số tự nhiên có chữ số chữ số khác nhau đôi một và nhất thiết phải có chữ số bằng:

Thành lập từ các chữ số 0,1,2,3,4,5,6. Số các số tự nhiên có chữ số chữ số khác nhau đôi một và nhất thiết phải có chữ số bằng:
  1. 240

  2. 180

  3. 120

  4. 480

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A. 240 Thành lập từ các chữ số ab c d Số các số tự nhiên có chữ số chữ số khác nhau đôi một và nhất thiết phải có chữ số bằng: 3 vị trí còn lại có A 5 3 ​ = 60 cách. Theo quy tắc nhân ta có: 4 × 60 = 240 số.

ĐÁP ÁN A. 240

Thành lập từ các chữ số 
 Số các số tự nhiên có chữ số chữ số khác nhau đôi một
và nhất thiết phải có chữ số bằng:
3 vị trí còn lại có  cách.
Theo quy tắc nhân ta có:  số.

1

Câu hỏi tương tự

Một bình đựng 4 viên bi màu xanh và 3 viên bi màu đỏ có cùng bán kính và khối lượng. Lấy lần lượt ra 2 viên bi và không bỏ vô lại. Tính xác suất để được viên bi thứ hai màu đỏ?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG