Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Thực hiện phép toán sau trên tập hợp số phức: ( 2 − 4 i ) + ( 5 − 3 i ) .

Thực hiện phép toán sau trên tập hợp số phức:
.

R. Robo.Ctvx39

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

( 2 − 4 i ) + ( 5 − 3 i ) = 7 − 7 i .

1

Câu hỏi tương tự

Số phức z = 1 + ( a + 2 ) i là số thuần thực khi

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG