Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Thực hiện phép toán sau trên tập hợp số phức: ( 2 − 4 i ) ( 5 − 3 i ) .

Thực hiện phép toán sau trên tập hợp số phức:
.

R. Robo.Ctvx39

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

( 2 − 4 i ) ( 5 − 3 i ) = 10 + 12 i 2 − 6 i − 20 i = − 2 − 26 i .

1

Câu hỏi tương tự

Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình tiếp tuyến của đồ thị y = x − 1 − x 1 ​ tại điểm có hoành độ x=1 là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG