Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Thực hiện phép tính

Thực hiện phép tính

begin mathsize 16px style a right parenthesis 1 fourth minus 2 over 5 plus 5 over 6  b right parenthesis 5 over 3 plus 1 third colon open parentheses negative 4 over 9 close parentheses  c right parenthesis open parentheses 4 comma 25 minus 1 fourth close parentheses colon 2 squared over 5 squared  d right parenthesis fraction numerator negative 3 over denominator 8 end fraction.2 over 7 plus fraction numerator negative 3 over denominator 8 end fraction.5 over 7 plus open vertical bar fraction numerator negative 7 over denominator 8 end fraction close vertical bar end style

P. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

size 16px a size 16px right parenthesis size 16px 1 over size 16px 4 size 16px minus size 16px 2 over size 16px 5 size 16px plus size 16px 5 over size 16px 6 size 16px equals fraction numerator size 16px 15 size 16px minus size 16px 24 size 16px plus size 16px 50 over denominator size 16px 60 end fraction size 16px equals size 16px 41 over size 16px 60

begin mathsize 16px style b right parenthesis space 5 over 3 plus 1 third colon open parentheses negative 4 over 9 close parentheses equals 5 over 3 plus 1 third. fraction numerator negative 9 over denominator 4 end fraction equals 5 over 3 minus fraction numerator negative 3 over denominator 4 end fraction equals fraction numerator 20 plus left parenthesis negative 9 right parenthesis over denominator 12 end fraction equals 11 over 12 end style

begin mathsize 16px style c right parenthesis open parentheses 4 comma 25 minus 1 fourth close parentheses colon 2 squared over 5 squared equals 4 colon 4 over 25 equals 4.25 over 4 equals 25 end style

begin mathsize 16px style d right parenthesis fraction numerator negative 3 over denominator 8 end fraction.2 over 7 plus fraction numerator negative 3 over denominator 8 end fraction.5 over 7 plus open vertical bar fraction numerator negative 7 over denominator 8 end fraction close vertical bar equals fraction numerator negative 3 over denominator 8 end fraction. open parentheses 2 over 7 plus 5 over 7 close parentheses plus 7 over 8 equals fraction numerator negative 3 over denominator 8 end fraction plus 7 over 8 equals 4 over 8 equals 1 half end style

 

12

Câu hỏi tương tự

Tìm x, biết:

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG