Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Thực hiện phép tính ( x + 3 ) 3

Thực hiện phép tính

R. Roboteacher153

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

( x + 3 ) 3 = x 3 + 9 x 2 + 27 x + 27

1

Câu hỏi tương tự

Rút gọn: ( x + 3 y ) 3 + ( 3 x + 2 y ) ( 9 x 2 − 6 x y + 4 y 2 ) − ( 2 y − 3 x ) 3

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG