Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Thực hiện phép tính x + 2 4 ​ + x − 2 3 ​ + x 2 − 4 − 5 x − 2 ​

 

Thực hiện phép tính

R. Roboctvx62

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

x + 2 4 ​ + x − 2 3 ​ + x 2 − 4 − 5 x − 2 ​ = x 2 − 4 4 ( x − 2 ) ​ + x 2 − 4 3 ( x + 2 ) ​ + x 2 − 4 − 5 x − 2 ​ = x 2 − 4 4 x − 8 + 3 x + 6 − 5 x − 2 ​ = x 2 − 4 2 x − 4 ​ = ( x − 2 ) ( x + 2 ) 2 ( x − 2 ) ​ = x + 2 2 ​

5

Câu hỏi tương tự

Để phân thức có nghĩa thì x thỏa mãn điều kiện nào? A. x ≠ -1 và x ≠ -3 B. x ≠ 1 C. x ≠ -2 D. x Î R

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG