Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Thực hiện phép tính ( 2018 1 ​ + 2019 2 ​ ) . ( 2 1 ​ − 3 1 ​ − 6 1 ​ )

Thực hiện phép tính 

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho tứ giác ABCD có A B D = 2 9 ∘ ; A D B = 4 1 ∘ ; D C A = 5 8 ∘ và A CB = 8 2 ∘ . Tính A BC .

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG