Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Thực hiện phép tính ( x + 1 ) 2 + ( x − 2 ) ( x + 3 ) − 4 x

Thực hiện phép tính

R. Roboteacher137

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

( x + 1 ) 2 + ( x − 2 ) ( x + 3 ) − 4 x = x 2 + 2 x + 1 + x 2 − 2 x + 3 x − 6 − 4 x = 2 x 2 − x − 5

5

Câu hỏi tương tự

Giá trị của biểu thức ( 3 x − 5 ) ( 2 x + 11 ) − ( 2 x + 3 ) ( 3 x + 7 ) là:

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG