Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Thưc hiện phép tính ( 11 − 24 ​ ) + ( 13 − 19 ​ ) + 11 2 ​ + ( 13 − 20 ​ )

Thưc hiện phép tính

R. Roboteacher109

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

( 11 − 24 ​ ) + ( 13 − 19 ​ ) + 11 2 ​ + ( 13 − 20 ​ ) = 11 − 24 ​ + 11 2 ​ + 13 − 19 ​ + 13 − 20 ​ = 11 − 22 ​ + 13 − 39 ​ = − 2 + ( − 3 ) = − 5

1

Câu hỏi tương tự

Kết quả của phép tính 3 2 ​ . 8 − 5 ​ là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG