Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Thực hiện phép tính (x 2 + x + 1)(x 3 – x 2 + 1) ta được kết quả là: A. x 5 + x + 1 B. x 5 – x 4 + x C. x 5 + x 4 + x D. x 5 – x – 1

Thực hiện phép tính (x2 + x + 1)(x3 – x2 + 1) ta được kết quả là:

A. x5 + x + 1

B. x5 – x4 + x

C. x5 + x4 + x

D. x5 – x – 1

  1. x5 + x + 1

  2. x5 – x4 + x

  3. x5 + x4 + x

  4. x5 – x – 1

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải (x 2 + x + 1)(x 3 – x 2 + 1) = x 2 .x 3 – x 2 .x 2 + x 2 .1 + x.x 3 – x.x 2 +x.1 + 1.x 3 – 1.x 2 + 1.1 = x 5 – x 4 + x 2 + x 4 – x 3 + x + x 3 – x 2 + 1 = x 5 + x + 1 Đáp án cần chọn là: A. x 5 + x + 1

Lời giải

(x2 + x + 1)(x3 – x2 + 1)

= x2.x3 – x2.x2 + x2.1 + x.x3 – x.x2 +x.1 + 1.x3 – 1.x2 + 1.1

= x5 – x4 + x2 + x4 – x3 + x + x3 – x2 + 1

= x5 + x + 1

Đáp án cần chọn là: A. x5 + x + 1

1

Câu hỏi tương tự

Rút gọn biểu thức:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG